Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 3/2019
Download > 01. Rocznik 2019 > Nr 3/2019

Nr 3/2019


ARTYKUŁY I ROZPRAWY
Adam Koseski: Jubileusz XXV-lecia Akademii Humanistycznej
im. Aleksandra Gieysztora (1994-2019) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Dorota Dadas, Dariusz Faszcza, Elżbieta Stankiewicz:
Kalendarium XXV-lecia Akademii Humanistycznej im. Aleksandra
Gieysztora w Pułtusku (1994-2019) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Urszula Świderska-Włodarczyk: Litwa i Litwini jako integralna
część Rzeczypospolitej w polskiej świadomości epoki nowożytnej
(XVI-XVII w.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Joanna Gierowska-Kałłaur: Dlaczego nie doszło do Unii,
której nie było? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Jerzy Juchnowski, Sebastian Juchnowski: Koncepcje unijno-
-federalistyczne w polskiej myśli politycznej na tle integracyjnych
idei europejskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Stanisław Stępka: Współpraca regionalna w Europie Środkowo-
-Wschodniej w koncepcjach Międzynarodowej Unii Chłopskiej . . . . . . . . . 115
Krzysztof Koźbiał: Proces rozszerzenia Unii Europejskiej na
obszar Bałkanów Zachodnich jako wyzwanie dla przyszłości
integracji kontynentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Monika Maria Brzezińska: Zwykły gracz czy ukryty hegemon?
Przywództwo międzynarodowe i potęga RFN w Unii Europejskiej . . . . . . 145
Piotr Swacha: Integracja europejska i współpraca regionalna
w koncepcjach programowych parlamentarnych partii ludowych
w Polsce (1989-2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Tomasz Nałęcz: Geneza rządu Tadeusza Mazowieckiego - aktorzy
pierwszego i drugiego planu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Magdalena Skorupska: Frekwencja w wyborach do Sejmu
w Polsce w latach 2001-2015 - perspektywa geograficzna . . . . . . . . . . . . . 201
Katarzyna Kopeć: W kierunku centralnego zarządzania polityką
kulturalną. Analiza dyskursu programów wyborczych Platformy
Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Agnieszka Ziętek: Otoczenie społeczne a decyzje polityczne
podejmowane na szczeblu lokalnym. W poszukiwaniu warunków
skutecznej partycypacji społecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Adam Kucharski: Wybrane skutki społeczno-polityczne
nieuporządkowanych pożyczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Joanna Stepaniuk: Integracja i polityka integracyjna wobec
imigrantów: analiza dokumentów Unii Europejskiej i polskiego
ustawodawstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Paweł Olbrycht: Wpływ zjawiska migracji na poziom
bezpieczeństwa publicznego Stanów Zjednoczonych . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Mariusz Róg: Współpraca bilateralna policji Polski i Litwy
(w świetle umów i porozumień) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Kamil Gefert: Definiowanie zagrożeń i źródeł zagrożeń dla
bezpieczeństwa operacji lotniczych w lotnictwie ogólnym . . . . . . . . . . . . . 317
SPRAWOZDANIA
Mariusz Róg: VI Międzynarodowa Interdyscyplinarna
Konferencja Naukowa - "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej" (aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe) . . . . 329
RECENZJE, ARTYKUŁY RECENZYJNE, ESEJE RECENZYJNE
Marek Białokur: Janusz Faryś, Grzegorz Kucharczyk,
Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Przemysław Słowiński,
Cud niepodległości. Odbudowa państwa polskiego 1918-1919,
Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża,
Gorzów Wielkopolski 2018, ss. 202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
NOTY O AUTORACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
AK
December 10 2019 10:16:32
Pobrań
Pobierz 411

Pobierz:
Pobierz
(2.88MB)
Statystyka Łącznie plików: 57
Łączna liczba pobrań: 203213
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2012 [ 10104 ]
Najnowszy plik: Nr 3/2019 [ 411 ]