Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację w czasopiśmie
przyznaje się 8 punktów (lista B).
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.


Cel i zakres tematyczny czasopisma

JS dnia September 06 2012

„Społeczeństwo i Polityka” to czasopismo naukowe powstałe w 2004 r. z inicjatywy pracowników Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Celem wydawnictwa jest upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego oraz pełnienie roli forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, z dziedziny historii, politologii, socjologii, pedagogiki i nauk pokrewnych.

„Społeczeństwo i Polityka” jest czasopismem otwartym, co oznacza, że mogą w nim publikować zarówno pracownicy naukowi i doktoranci Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, jak również autorzy reprezentujący inne ośrodki naukowe.

Organami kolegialnymi czasopisma są Redakcja i Rada Naukowa, w skład której wchodzą przedstawiciele renomowanych uczelni krajowych i zagranicznych.