Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację w czasopiśmie
przyznaje się 8 punktów (lista B).
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.


Cel i zakres tematyczny czasopisma

JS dnia September 06 2012

„Społeczeństwo i Polityka” to czasopismo naukowe powstałe w 2004 r. z inicjatywy pracowników Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Celem wydawnictwa jest upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego oraz pełnienie roli forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe z dziedziny nauk społecznych, wiodąca dyscyplina: nauki o polityce i administracji oraz: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne, pedagogika nauki prawne.

 „Społeczeństwo i Polityka” jest czasopismem otwartym, co oznacza, że mogą w nim publikować zarówno pracownicy naukowi i doktoranci Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, jak również autorzy reprezentujący inne ośrodki naukowe.

Organami kolegialnymi czasopisma są Redakcja i Rada Naukowa, w skład której wchodzą przedstawiciele renomowanych uczelni krajowych i zagranicznych.

 

Rada Naukowa

Przewodniczący:

prof. dr hab. Adam Koseski (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)

Członkowie:

dr hab. Nadiya Armasz (Narodowy Uniwersytet Lotniczy w Kijowie),

prof. dr Stanislav Buka (Bałtycka Akademia Międzynarodowa w Rydze),

dr hab. Włodzimierz Fehler, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),

prof. dr Leonid Gorizontov (Moskiewski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny),

dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa),

prof. dr Jost Halfman (Uniwersytet Techniczny w Dreźnie),

prof. dr Ûrij Kostcišov (Federalny Uniwersytet Immanuela Kanta w Kaliningradzie),

prof. dr hab. Zbigniew Kurcz (Uniwersytet Wrocławski),

dr hab. Zbigniew Leszczyński, prof. AH (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku),

prof. dr Fëdor Michajlovskij (Miejski Uniwersytet Pedagogiczny w Moskwie),

prof. dr hab. Wiesław Tadeusz Popławski (Politechnika Białostocka),

prof. dr hab. Kazimierz Przybysz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie),

dr hab. Tomasz Słomka (Uniwersytet Warszawski),

Axel Schmidt-Gödelitz (ost-west-forum Gut Gödelitz e. V.),

prof. dr Efim Pivovar (Moskiewski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny).