Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację w czasopiśmie
przyznaje się 8 punktów (lista B).
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Procedura recenzowania

 

"Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne" w trosce o zachowanie najwyższych standardów, wdrożyło procedurę recenzowania tekstów zgodną z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.

Zachęcamy wszystkich Autorów zainteresowanych współpracą do zapoznania się z aktualną procedurą recenzowania nadsyłanych tekstów.


Procedura recenzowania

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki (Akademii Humanistycznej w Pułtusku).

2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Teksty autorów przekazywane są recenzentom w sposób uniemożliwiający ich identyfikację. Pobodnie autorzy nie znają recenzentów swoich tekstów (tzw. double-blind review proces).

4. Każda recenzja finalnie otrzymuje formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Takie noty przechowywane są w redakcji i pozostają do wglądu autora i członków redakcji przez co najmniej rok.

5. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji:

a. odrzucane są teksty niespełniające wymogów redakcyjnych udostępnianych na stronie internetowej pisma;
b. odrzucane są teksty noszące znamiona plagiatu bądź autoplagiatu (zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
c. odrzucane są prace zawierające błędy merytoryczne;
d. odrzucane są prace noszące znamiona prac czysto bądź w znacznej mierze publicystycznych;
e. prace niezawierające wyżej wymienionych uchybień i reprezentujące wysoką wartość naukowo poznawczą są kwalifikowane do druku.

6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących1.

 


  1 Postanowienie wchodzi w życie z dniem 01.01.2012 r.