Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację w czasopiśmie
przyznaje się 8 punktów (lista B).
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Procedura recenzowania

Zasady recenzowania

1. Wstępnej oceny tekstu pod względem merytorycznym i formalnym dokonuje Redakcja.

2. Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki afiliowanej przez autora publikacji.

3. Autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości (tzw. double-blind review process).

4. Recenzja ma formę pisemną i kończy się wnioskiem, dotyczącym warunków dopuszczenia publikacji do wydania lub jej odrzucenia.

5. Uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji umożliwia opublikowanie teksu na łamach czasopisma.

6. Formularz recenzji jest zamieszczony w odnośniku Wzór recenzji.

7. Lista recenzentów współpracujących z czasopismem w danym roku kalendarzowym jest zamieszczona w odnośniku Lista Recenzentów (za dany rok). 

 

Wzór recenzji

Lista recenzentów 2016 r. 

Lista recenzentów 2017 r.

Lista recenzentów 2018 r.