Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację w czasopiśmie
przyznaje się 8 punktów (lista B).
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Zapora ghostwriting

 

 

Zapora ghostwritting i guest authorship

 

 

Redakcja „Społeczeństwa i Polityki. Pisma edukacyjnego” w trosce o rzetelność naukową publikowanych artykułów prowadzi selekcję nadesłanych tekstów zgodnie z zasadami zapory ghostwriting i guest authorship.


Zasady publikacji artykułów:

  • Autorzy publikujący na łamach naszego pisma zobowiązani są w sposób jasny, przejrzysty i uczciwy zaświadczyć, iż są bezpośrednimi Autorami przysłanych tekstów. W przypadku gdy artykuł powstał przy współpracy innych osób, Autorzy zobowiązują się do ujawnienia ich udziału jako autorów/współautorów tekstu lub zobowiązują się do wymienienia ich w podziękowaniach zamieszczonych w artykule z podaniem ich afiliacji i kontrybucji.
  • W przypadku gdy artykuł jest rezultatem współpracy w ramach projektu badawczego, Autor zobowiązany jest podać informacje na temat źródeł finansowania projektu, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

Oświadczenie (licencja wydawnicza):

  • Autor publikowanego artykułu zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o udzieleniu licencji na wykorzystanie praw autorskich, w którym, zawarte są zasady ghostwriting i guest authorship.
  • Oświadczenie przesyłana jest do Autora po selekcji wszystkich nadesłanych do Redakcji tekstów oraz po pozytywnych recenzjach dwóch zewnętrznych recenzentów.
  • Oświadczenie o udzieleniu licencji wydawniczej stanowi podstawę prawną umożliwiającą publikację artykułu.

Wszelkie naruszenia powyższych zasad rzetelności oraz etyki naukowej będą przez Redakcję demaskowane oraz dokumentowane (w szczególności włącznie z powiadomieniem zakładu pracy zatrudniającego osobę podającą się za autora tekstu).