Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację w czasopiśmie
przyznaje się 8 punktów (lista B).
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Informacje dla autorów

Proponowany tekst w języku polskim powinien zawierać następujące elementy lub spełniać wymienione kryteria:

1. Informacje o Autorach:

Prosimy o wpisanie w nagłówku artykułu następujących informacji:

 • imię i nazwisko Autora
 • informacja o tytule naukowym i wszystkich posiadanych stopniach naukowych wraz z zakresem nauk (np. prof. nauk społecznych, dr hab. w zakresie nauk o polityce, dr w zakresie nauk prawnych)
 • informacja o wszystkich uzyskanych tytułach zawodowych wraz z kierunkiem studiów i jednostką prowadzącą (np. mgr etnologii, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego)
 • afiliacja Autora wraz z zajmowanym stanowiskiem (np. adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego)

Prosimy także o podanie:

 • adresu poczty elektronicznej
 • numeru telefonu

2. Warunki formalne:

 • plik zapisany w formatach .doc lub .docx;
 • objętość:

artykuł: 13–21 stron znormalizowanych;

recenzja: 4-8 stron znormalizowanych;

 • struktura tekstu: podział na rozdziały, podrozdziały, punkty itp.;
 • w tekście czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5;
 • przypisy na dole strony: skróty polskie, czcionka Times New Roman, rozmiar 10, interlinia pojedyncza;
 • słowa kluczowe do artykułu (4–6);
 • streszczenie artykułu w języku polskim (6-10 linijek tekstu);
 • na końcu artykułu znajduje  się bibliografia;
 • jeżeli tekst zawiera ilustracje, to:

- należy zapisać je w odrębnych plikach graficznych (preferowany format: .jpg);

- w pliku tekstowym należy podać tytuł ilustracji oraz pełen zapis bibliograficzny źródła, w miejscu, w którym powinna być zamieszczona;

 

 • układ tekstu na stronie:

- marginesy standardowe: po 2,5 cm z każdej strony;

- wyjustowany (wyrównany do lewej i prawej);

- akapity: wcięcie pierwszego wiersza 1 cm;

- nie rozmieszczamy tekstu na stronie, np. nie przenosimy spójników do kolejnego wiersza klawiszem Enter lub nie wstawiamy wielokrotnych odstępów (spacji).


3. Podstawowe zasady redakcyjne:

Przypisy dolne:

 • odnośniki do przypisów umieszczamy przed znakiem interpunkcyjnym (kropką, przecinkiem itp.);
 • skróty polskie (tamże, tenże, taże, por.; zob.; cyt. za:)
 • przy kolejnym odwołaniu do danego opracowania lub źródła skracamy tytuł (wg wzoru):

 

 • książki:

Inicjał imienia/imion (bez spacji, np. A.M.). Nazwisko, pierwsze dwa słowa tytułu…, s.

[dwa słowa nie licząc zaimków, przyimków, partykuły, przedimków; więcej słów, tylko gdyby nie było możliwości odróżnienia dzieła od innego]

 • artykuły w książkach:

Inicjał imienia. Nazwisko, tytuł artykułu, w: tytuł opracowania zbiorowego, red. Inicjał imienia. Nazwisko redaktora, miejsce i data wydania, s. .

[cytując dzieła anglojęzyczne, wpisujemy także miejsce wydania, a nie nazwę wydawcy]

 • inny artykuł z wykorzystanej już pracy zbiorowej:

Inicjał imienia. Nazwisko, tytuł artykułu, w: pierwsze dwa słowa tytułu opracowania …, s. .

 • artykuły w czasopismach, wydawnictwach seryjnych i prasie:

Inicjał imienia. Nazwisko, tytuł artykułu, „Tytuł Czasopisma” rok, nr xx, s. .

Inicjał imienia. Nazwisko, tytuł artykułu, „Tytuł Czasopisma”, oznaczenie serii, oznaczenie woluminu, miejsce i data wydania, s. .

Inicjał imienia. Nazwisko, tytuł artykułu, „Tytuł Dziennika”, dzień miesiąc rok (np. 18.04.2005), s. .

Inicjał imienia. Nazwisko, tytuł artykułu, „Tytuł Tygodnika” rok, nr xx, s. .

 • materiały dostępne w wersji elektronicznej:

Inicjał imienia. Nazwisko, tytuł tekstu, oryginalna nazwa strony/instytucji, adres strony internetowej, dostęp: [np.] 04.2013 r.

 • dokumenty dostępne w formacie PDF:

Inicjał imienia. Nazwisko, tytuł tekstu, adres strony internetowej, s. , dostęp: [np.] 04.2013 r.

 • akty prawne przywołujemy na podstawie właściwego organu promulgacyjnego:

np.: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, Dz.U. Nr 89, poz. 625.

np.: Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dz.U. UE C 316 z 17.12.2007 r.


Skróty:

 • stosujemy ogólnie przyjęte np. itd., itp., m.in. i inne, a także z reguły: r. (rok) i w. (wiek);
 • przy pierwszym użyciu należy podać pełne brzmienie nazwy i obok w nawiasie skrót, jeżeli będzie stosowany samodzielnie.

Cytaty:

 • zaznaczane cudzysłowami, bez kursywy;
 • wycięcia w przytaczanych zdaniach zaznaczamy: (…);
 • zdania przywoływane w części, np.: „(…) treść (…)”;
 • cytat wewnątrz cytatu: « »;
 • dodatkowe informacje w nawiasie kwadratowym z informacją o ingerencji Autora: [dodane słowa – przyp. inicjały autora, np. P.B.].

Tytuły dokumentów:

 • kursywą, bez cudzysłowu.

Ilustracje, tabele, schematy:

 • pod każdą ilustracją/tabelą/schematem stosujemy pełen zapis bibliograficzny, np.:

Źródło: Inicjał imienia. Nazwisko, tytuł, miejsce i data wydania, s. .

Źródło: oprac. własne na podstawie: Inicjał imienia. Nazwisko, tytuł, miejsce i data wydania, s. .


Teksty nieuwzględniające wskazanych zasad będą w ciągu miesiąca od otrzymania przez redakcję zwracane Autorom w celu ich dostosowania.

Wszystkie teksty podlegają recenzji wydawniczej.

Redakcja w ciągu trzech miesięcy od otrzymania artykułu (wolnego od uchybień technicznych) powiadamia Autorów o przyjęciu, warunkowym przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu do druku.

Redakcja zastrzega sobie prawo korekty formalnej (w tym skracania tekstów) oraz proponowania uzupełnień merytorycznych w porozumieniu z Autorami.

Redakcja nie gwarantuje druku tekstów niezamówionych.